Cermatobius kirgisicus (Zalesskaja,1972)Cermatobius kirgisicus (Zalesskaja,1972)

Original description: Zalesskaja N. (1972). A new species of the genus Esastigmatobius (Lithobiomorpha Henicopidae) - Zoologichesckii Zhurnal, 51: 608-611, see p. 608.

Order: Lithobiomorpha

Family: Henicopidae

Original rank: species

Original genus: Esastigmatobius Silvestri, 1909

Type locality: South Kirghizia (Central Asia)

Last taxonomic scrutiny: Eason E.H. (1997). On some Lithobiomorpha from the mountains of Kizghizia and Kazakhstan (Chilopoda) - Arthropoda Selecta, 6: 117-121, see p. 120.

Distribution:

-- within Asia-Temperate: Kazakhstan; Kirgizistan