Lithobius ferganensis (Trotzina,1894)Lithobius ferganensis (Trotzina,1894)

Original description: Trotzina A. (1895). Vier neue Lithobius-Arten aus Central Asia - Horae Societatis Entomologicae Rossicae , 28: 247-253, see p. 252.

Order: Lithobiomorpha

Family: Lithobiidae

Original rank: species

Original genus: Monotarsobius Verhoeff, 1905

Type locality: Kirghizistan: nordlichen Alai, 2330-3330 m

Synonym(s):

Subspecies:

Last taxonomic scrutiny: Eason E.H. (1997). On some Lithobiomorpha from the mountains of Kizghizia and Kazakhstan (Chilopoda) - Arthropoda Selecta, 6: 117-121, see p. 120.

Distribution:

-- within Asia-Temperate: Armenia; Kazakhstan; Kirgizistan; Stavropol; Turkey

-- within Europe: Greece; Romania