Lithobius gerstfeldtii Sseliwanoff, 1881Lithobius gerstfeldtii Sseliwanoff, 1881

Original description: Sseliwanoff A. (1881). Turkestanskia stonochki (Geophilidae Leach) - Izvêstiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya, Antropologii i Etnogrografii pri Imperatorskom Moskvovskom Universitate, 37: 229-232, see p. 128.

Order: Lithobiomorpha

Family: Lithobiidae

Original rank: species

Original genus: Lithobius Leach, 1814

Type locality: Russia: R. Ussuri, 48°

Last taxonomic scrutiny: Sseliwanoff A. (1881). Turkestanskia stonochki (Geophilidae Leach) - Izvêstiya Imperatorskago Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya, Antropologii i Etnogrografii pri Imperatorskom Moskvovskom Universitate, 37: 229-232, see p. 128.