Lithobius (Chinobius) koreanus Verhoeff, 1938The valid name for Lithobius (Chinobius) koreanus Verhoeff, 1938 is Lithobius sachalinus (Verhoeff, 1937)

Lithobius (Chinobius) koreanus Verhoeff, 1938

Original description: Verhoeff K.W. (1938). Über einige ostasiatische Lithobiiden - Zoologischer Anzeiger , 123: 99-105, see p. 101.

Order: Lithobiomorpha

Family: Lithobiidae

Original rank: species

Original genus: Lithobius Leach, 1814

Type locality: Korea: Nordkorea

Synonymy: Eason E.H. (1996). Lithobiomorpha from Sakhalin Island, the Kamchatka Peninsula and the Kurile Islands (Chilopoda) - Arthropoda Selecta, 5: 117-123, see p. 121.

Notes: non Monotarsobius koreanus Paik, 1961