Lithobius zelazovae Kaczmareck, 1975Lithobius zelazovae Kaczmareck, 1975

Original description: Kaczmarek J. (1975). Beitr├Ąge zur Kenntnis bulgarischer Chilopoden. Teil VI. (Lithobiomorpha: Harpolithobius Pleurolithobius Monotarsobius) - Annales Zoologici, Instytut Zoologiczny, Polska Akademia Nauk, 33: 47-66, see p. 63.

Order: Lithobiomorpha

Family: Lithobiidae

Original rank: species

Original genus: Lithobius Leach, 1814

Type locality: Bulgaria: Sumen

Last taxonomic scrutiny: Stoev P. (2002). A catalogue and key to the centipedes (Chilopoda) of Bulgaria - Pensoft, Sofia, 1-103, see p. 51.

Distribution:

-- within Europe: Bulgaria