Arctogeophilus attemsi Folkmanov√°, 1956Arctogeophilus attemsi Folkmanov√°, 1956

Original description: Folkmanova B. (1956). [Title in Russian] - Zoologichesckii Zhurnal, 35: 1633-1646, see p. 1644.

Order: Geophilomorpha

Family: Geophilidae

Original rank: species

Original genus: Arctogeophilus Attems, 1909

Type locality: "Balashovskaya oblast, Tellermanovskoe lesnichestvo" = Balashovskiy region, Tellermanov forest district (Russia); "Voroshilovgradskaya" = Luhans'k (Ukraine)

Last taxonomic scrutiny: Folkmanova B., Dobroruka L.J. (1960). Beitrag zur Kenntnis der Chilopoda der U.d.S.S.R. - Zoologichesckii Zhurnal, 39: 1811-1818, see p. 1816.

Distribution:

-- within Europe: Ukraine