Escaryus koreanus Takakuwa, 1937Escaryus koreanus Takakuwa, 1937

Original description: Takakuwa Y. (1937). Eine neue Escaryus-Art aus Korea - Zoological Magazine, Tokyo, 49: 297-302, see p. 297.

Order: Geophilomorpha

Family: Schendylidae

Original rank: species

Original genus: Escaryus Cook & Collins, 1891

Type locality: Korea: ****

Last taxonomic scrutiny: Titova L.P. (1972). Novuie vidui roda Escaryus Cook et Collins (Schendylidae Chilopoda) - Ekologiya Pochvienn'yikh Besposvonochn'yikh, Izdatel'stvo Nauka, Moskwa, 94-119, see p. 112.

Distribution:

-- within Asia-Temperate: Armenia; Azerbaijan; Kazakhstan; Tadzhikistan; Turkmenistan; Uzbekistan