Strigamia pusilla (Sseliwanoff,1884)Strigamia pusilla (Sseliwanoff,1884)

Original description: Sseliwanoff A. (1884). Materialii k isyceniu russkich tuisiacenogech (Myriapoda) - Horae Societatis Entomologicae Rossicae , 18: 69-121, see p. 92.

Order: Geophilomorpha

Family: Geophilidae ("Linotaeniinae")

Original rank: species

Original genus: Scolioplanes Bergsøe & Meinert, 1866

Type locality: "Zarajsk, Ryazanskoj gubernii" = Zarajsk (Russia)

Synonym(s):

Last taxonomic scrutiny: Zalesskaja N.T., Titova L.P., Golovatch S.I. (1982). Fauna mnogonoscek (Myriapoda) Podmoskovia. In: Otdel'nyj Ottisk (ed.) Podvennye Bespozvonochnye Moskovskoj Oblasti - Izdatel'stvo Nauka, Moskva, 179-200, see p. 189.

Distribution:

-- within Europe: Poland